Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte uitgaand van Belgium Trucks&Trailers alsook op iedere overeenkomst tussen deze laatste en de klant. De klant erkent van alle voornoemde voorwaarden kennis genomen te hebben en deze uitdrukkelijk te aanvaarden zonder voorbehoud.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Verkoopaanbiedingen zijn vrijblijvend en alleen bij schriftelijke bevestiging, ondertekend door een bestuurder, zijn zij geldend voor onderhevige algemene voorwaarden, onder afwijkingen in de bevestiging voorzien.

2.2 Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Belgium Trucks&Trailers.

2.3 Ingeval er zich in de toestand van de koper een wijziging voordoet zoals onbekwaamheid, faling of overlijden hebben wij het recht de bestelling te annuleren. Hetzelfde geldt bij ernstige vertraging in de betaling van het verschuldigde betreffende andere contracten.

Artikel 3: Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegevens. Er kan geen schadevergoeding wegens laattijdige levering worden gevorderd.

Artikel 4: Levering

4.1 De koopwaren zijn beschouwd als geleverd en aanvaard door de koper op het ogenblik van vertrek op onze terreinen (Roeselaarsestraat 38a- 8850 Ardooie). Zij reizen uitsluitend op risico van de koper, zelfs bij franco-verkoop, behalve zijn verhaal op eventuele derde vervoerder. In geval van vervoer over zee geschiedt de levering FAS in de overeengekomen haven van verscheping langszij het schip dat de klant heeft aangeduid (Incoterms 2010). De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, defecten, zichtbare of verborgen gebreken die de professionele koper na verkoop kan ontdekken. De koper kan in geen geval een herziening van de prijs, de verkoopbeslissing of schadevergoeding vragen.

4.2. Als de goederen niet door de klant binnen voornoemde termijn in ontvangt worden genomen, is Belgium Trucks&Trailers gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen.

Artikel 5: Nazicht en conformiteit

5.1 Nazicht van de goederen dient te gebeuren door de klant op het ogenblik van de levering en inontvangstneming van de goederen.

5.2 De tweedehandsgoederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van het afsluiten van de koopovereenkomst. Aanvaarding van de levering houdt de aanvaarding in van de staat waarin de goederen zich bevinden.

5.3 Belgium Trucks&Trailers is in geen geval gehouden tot vrijwaring voor het onderhoud, het regelen en het afstellen nodig voor een normaal gebruik van de goederen, noch de onderdelen die normaal vervangen worden terg gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. Normale slijtage en de normale waardevermindering van de onderdelen worden geacht tot de aard van de tweedehandsgoederen te behoren en kunnen aldus geen aanleiding geven tot een vordering tot vrijwaring ten aanzien van Belgium Trucks&Trailers.

5.4 Belgium Trucks&Trailers is in geen geval gehouden tot vrijwaring indien de klant de goederen heeft omgevormd, veranderd of heeft laten herstellen of in het geval van abnormaal of foutief gebruik van de goederen door de klant of gebrek aan onderhoud volgens de voorschriften van de constructeur.

5.5 Belgium Trucks&Trailers staat niet in voor stoornissen die hun oorsprong vinden voorafgaand aan de verkoop van de geleverde goederen, noch voor stoornissen van derden met betrekking tot het gebruik van de verkochte goederen.

5.6 In het geval Belgium Trucks&Trailers gehouden zou zijn tot vrijwaring, zal zij naar keuze de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of herstellen dan wel een prijsreductie verlenen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Belgium Trucks&Trailers is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook (stilstand schade en derving van inkomsten) noch schade als gevolgd van aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 7: Prijs

7.1 De prijs van de goederen is deze zoals op de bestelbon of factuur vermeld en geldt exclusief leverings-, vervoer-, en verzekeringskosten, belastingen, tol, douanerechten en/of heffingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op de geleverde goederen, die integraal ten laste van de klant zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.

Artikel 8: Betaling

8.1 De goederen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, vooraf betaalbaar op de terreinen van Belgium Trucks&Trailers. Op het ogenblik van bestelling dient het voorschot betaald te worden zoals bepaald in de tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden. Uiterlijk binnen 1 maand na het afsluiten van de overeenkomst is het restsaldo verschuldigd.

8.2 De goederen worden slechts geleverd na betaling van de volledige koopprijs zoals vermeld op de bestelbon. Indien hiervan wordt afgeweken door Belgium Trucks&Trailers doet dit geen enkele afbreuk aan de verplichting van de klant om de koopprijs volledig te betalen en de bestelling volledig af te nemen.

8.3 In geval van niet of laattijdige betaling van het voorschot of restsaldo is Belgium Trucks&Trailers gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen.

8.4 Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Discontoen bankkosten zijn ten laste van de klant.

8.5 Belgium Trucks&Trailers is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant te schorsen indien de klant zijn betalingsverbintenis niet nakomt.

8.6 Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Belgium Trucks&Trailers.

8.7 Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Eigendomsoverdracht

9.1 De geleverde goederen blijven volledige eigendom van Belgium Trucks&Trailers tot voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie aan Belgium Trucks&Trailers verschuldigd is, met inbegrip van de prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. De risico’s van schade, verlies, diefstal of vernietiging van de goederen zullen daarentegen integraal worden gedragen door de klant vanaf de datum van ondertekening van de koopovereenkomst.

9.2 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen conform deze algemene voorwaarden, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zakelijk of persoonlijk recht of er om het even welke manier over te beschikken. De klant verbindt zich ertoe Belgium Trucks&Trailers onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door ene derde op de goederen zou zijn gelegd.

9.3 De klant verbindt zich ertoe de goederen niet in het verkeer te brengen zonder voorafgaandelijk de wettelijk verplichte tweedehandskeuring te hebben laten uitvoeren en hiervoor de kosten te hebben voldaan alsook het inschrijvingsbewijs te hebben aangevraagd op zijn naam binnen de wettelijke termijn en alle wettelijke administratieve formaliteiten te hebben volbracht.

Artikel 10: Ontbinding

10.1 Belgium Trucks&Trailers heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen van Belgium Trucks&Trailers in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure zoals een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant.

10.2 In geval van ontbinding heeft Belgium Trucks&Trailers het recht de goederen terug te nemen en een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen van Belgium Trucks&Trailers op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Retentierecht

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant, die zich op de terreinen van Belgium Trucks&Trailers bevinden, door deze laatste kunnen worden weerhouden ter waarborg van de betaling van verschuldigde facturen voor reeds teruggegeven goederen.

Artikel 12: Overmacht

Belgium Trucks&Trailers is bevrijd van rechtswege en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Belgium Trucks&Trailers geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Volgende worden als gevallen van overmacht beschouwd: staking, overheidsmaatregelen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook en tekortkomingen door derden die door Belgium Trucks&Trailers ten behoeve de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. De koper kan zich nooit aan de uitvoering van de overeenkomst onttrekken omwille van wetten, verordeningen, richtlijnen, reglementen, invoerbeperkingen of douanevoorschriften geldend in het land van invoer.

Artikel 13: Overname van een voertuig

13.1 Als de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de klant, dan is de overname afhankelijk van het bewijs dat de klant eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat hij er vrij kan over beschikken en alle verplichtingen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het over te nemen voertuig,  overeengekomen bij de bestelling van de goederen, is definitief voor zover de staat van het voertuig toebehorend aan de klant op het ogenblik van zijn levering overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbij gevoegd document. Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, of als de overeengekomen datum van levering van het over te nemen voertuig niet gerespecteerd wordt, heeft Belgium Trucks&Trailers het recht de prijs van de overname te verminderen of de overname te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Deze annulering heeft geen invloed op de afwikkeling van de verkoopovereenkomst.

Artikel 14: B.T.W

Als bij de overgang van de verkochte goederen naar een andere lidstaat van de Europese Unie of bij uitvoer de goederen worden vrijgesteld van B.T.W. , verplicht de klant zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen, teneinde een rechtsgeldige transactie te verwezenlijken. Indien de toepassing van de B.T.W-vrijstelling door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de klant een bedrag verschuldigd aan BELGIUM TRUCKS&TRAILERS gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake zou zijn van een binnenlandse levering van de desbetreffende goederen. De klant is tevens aansprakelijk voor alle overige schade in hoofde van BELGIUM TRUCKS&TRAILERS ingevolge het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden door de klant.

Artikel 15: Kennisgevingen

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door BELGIUM TRUCKS&TRAILERS rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.

Artikel 16: Geschillenregeling

16.1 Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge

16.2 Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: Hoedanigheid van de klant

17.1 In het geval de klant een consument is in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende de markpraktijken en de bescherming van de consument en/of artikel 1649bis van het Burgerlijk wetboek, gelden voorliggende algemene voorwaarden.

17.2 In geval de overeenkomst via een tussenpersoon tot stand komt, wordt deze tussenpersoon, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, steeds geacht op te treden als lasthebber van de klant, zodat elke handeling van of naar deze tussenpersoon geacht wordt ten aanzien van de klant rechtstreeks te zijn verricht.

  • Graag meer informatie over

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.